ALGEMENE VOORWAARDEN ANDREA VAN HOUTEN FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDREA VAN HOUTEN FOTOGRAFIE

 

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Andrea van Houten, handelend onder de naam: Andrea van Houten Fotografie.

 

1.Definities

Algemene voorwaarden:

Aw.: Fotograaf:

Gebruik: Opdracht:

Opdrachtgever: Overeenkomst:

Werk:

De onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.
Auteurswet
De fotogra
fe Andrea van Houten dan wel diegene die in opdracht van Andrea van Houten fotografie handelt en de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo.12 en 13 Aw.

De wederpartij van de Fotograaf dan wel diegene die in opdracht van Andrea van Houten fotografie handelt en de wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.
De tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.

Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw., welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

page1image20011008

De overeenkomst waarbij de ene partij (Fotograaf) zich tegenover de andere (Opdrachtgever)

page1image20007744

verbindt.

© Andrea van Houten Fotografie, 2019.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDREA VAN HOUTEN FOTOGRAFIE

2. Toepasselijkheid

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, inclusief geaccordeerde offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

2.2Deze Algemene Voorwaarden zijn ook na het beëindigen van een overeenkomst van toepassing tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.3Wijzigingen of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

2.4Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

2.5Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.

3. Opdracht

3.1De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technische en creatief inzicht uit te voeren.

3.2Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

3.3De Fotograaf streeft ernaar de Opdracht van de Opdrachtgever zo goed mogelijk na te komen. Er kan geen garantie worden gegeven voor het leveren van specifieke beelden.

3.4De Opdrachtgever gaat akkoord met de werkwijze en stijl van de Fotograaf en kan hier naderhand niet op terugkomen.

3.5Het Werk kan worden gebruikt door Fotograaf voor promotiedoeleinden via sociale media (Facebook, Instagram, YouTube etc.) en via o.a. Visitekaartjes, flyers, posters, advertenties, magazines en allerlei andere manieren van publicaties van de Fotograaf. Hiervoor zal schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de Opdrachtgever.

© Andrea van Houten Fotografie, 2019.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDREA VAN HOUTEN FOTOGRAFIE

3.6Andere beeldschermen en afdrukken kunnen afwijkende kleuren en een verminderde kwaliteit weergeven dan het door ons origineel geleverde Werk.

3.7Er worden geen onbewerkte bestanden geleverd.

4. Betaling en annulering

4.1De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de selectiebestanden (m.u.v. bruidsreportages/bruidsarrangementen).

4.2Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor de geplande afspraak (m.u.v. bruidsreportages/bruidsarrangementen).

4.4Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

4.5Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten is in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

4.6Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige

uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Prijswijziging en klachten

5.1De Fotograaf heeft het recht de prijzen te wijzigen zonder dat vooraf kenbaar te maken. Een prijswijziging heeft geen invloed op reeds geboekte fotoshoots of reportages, of op offertes die een geldigheidsperiode kennen.

5.2Indien de klant een klacht heeft over een product of dienst van de Fotograaf, dient hij dit binnen zeven dagen na levering te melden via info@andreavanhouten.nl of per post, te geschieden. De Fotograaf neemt binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht contact op, indien nodig met een passende oplossing.

6. Bruidsreportages/Bruidsarrangementen

6.1Voor bruidsreportages en bruidsarrangementen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als genoemd in deze Algemene Voorwaarden met uitzondering van de voorwaarden genoemd in artikel 6.

6.2De betaling geschied in twee termijnen per bankoverschrijving. De eerste betalingstermijn dient binnen 14 dagen na intake te worden betaald. Dit is tevens het reserveringbedrag. De tweede betalingstermijn dient binnen 14 dagen te worden betaald nadat de fotopreview van de bruidsreportage is ontvangen door Opdrachtgever.

© Andrea van Houten Fotografie, 2019.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDREA VAN HOUTEN FOTOGRAFIE

6.3De reservering is pas definitief na betaling van de eerste termijn zoals bedoeld in artikel 6.2.

6.4Bruidsreportages/bruidsarrangementen worden binnen drie maanden na opname geleverd. Levering hiervan geschiedt nadat de tweede betalingstermijn is ontvangen door Fotograaf.

6.5Bij annulering van bruidsreportage/bruidsarrangement tot zes maanden voor de gereserveerde datum, wordt het reserveringsbedrag zoals bedoeld in artikel 6.2 niet gerestitueerd.

6.6Bij annulering van bruidsreportages/ bruidsarrangementen korter dan zes maanden voor gereserveerde datum wordt 75% van de totale kosten in rekening gebracht.

7. Overmacht

7.1In geval van overmacht van de Fotograaf buiten bruidsreportages/bruidsarrangementen, zal de afspraak worden verzet.

7.2In geval van overmacht van de Fotograaf bij bruidsreportages/bruidsarrangementen zal Fotograaf een derde inzetten van gelijkwaardig niveau. De Fotograaf zal haar best doen het afgesproken bedrag met de vervangende fotograaf overeen te komen. Mocht dit onmogelijk zijn, dan vervalt de opdracht en wordt een eventuele aanbetaling zoals bedoeld in art. 6.2. teruggestort. De klant kan hier verder geen schadevergoeding voor eisen.

8. Gebruik

8.1Het Werk wat geleverd wordt door Fotograaf mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. Voor alle andere doeleinden dan privégebruik is schriftelijke toestemming van de Fotograaf nodig.

8.2Indien er sprake is van commercieel gebruik, worden andere tarieven gehanteerd. Mocht het geleverd Werk door Fotograaf na levering gebruikt worden voor commerciële doeleinden dan kan hier achteraf nog door Fotograaf een marktconform tarief voor worden berekend.

8.3Indien Opdrachtgever het Werk op eigen sociale- mediakanalen verspreid, worden de foto’s voorzien van het logo en/of naam van de Fotograaf.

8.4Opdrachtgever heeft gebruiksrecht ten opzichte van het geleverde Werk. Het afkopen van het portretrecht geschied conform artikel 9.3 van deze Algemene voorwaarden.

8.5Voor publicatie, buiten privédoeleinden, van het Werk van Fotograaf moet toestemming worden gegeven door de geportretteerde en de Fotograaf.

8.6Het bijsnijden, bewerken, bijwerken, aanpassen van door Fotograaf gemaakte foto’s is niet toegestaan.

© Andrea van Houten Fotografie, 2019.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDREA VAN HOUTEN FOTOGRAFIE

9. Auteursrecht en portretrecht

9.1Het auteursrecht op het Werk berust bij de fotograaf. 9.2De Fotograaf zal het portret niet zonder toestemming

van geportretteerde publiceren voor eigen doeleinden. 9.3De kosten voor het afkopen van het portretrecht

bedragen 250 euro. Voor het afkopen van het portretrecht zal de Fotograaf de originele bestanden leveren.

10. Aansprakelijkheid en rechten van derden

10.1 De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit het geleverde Werk en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

10.2 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever.

10.3 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiele schade van/aan de Opdrachtgever, ontstaan voor, tijdens of na de opdracht.

10.4 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

10.5 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of

aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

10.6 De Fotograaf stelt de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan apparatuur door verwijtbaar handelen van de Opdrachtgever en/of derden die ten tijde van de opdracht aanwezig zijn. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur.

11. Rechts- en Forumkeuze

11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

© Andrea van Houten Fotografie, 2019.

Huwelijk, Huwelijksfoto, Huwelijksfotograaf  Fotograaf, bruidsfotograaf, Bruidsfoto, Bruidsreportage,  Whiskey,  whisky, Vintagefotografie, Oldskool, Oude Fabriek, huwelijksreportage,  Trouwen, Trouwfoto, Trouwfotograaf, Familiefoto, trouwjurk, Groningen, Drenthe, Stadskanaal, Nieuwe Pekela, Friesland, Waddeneilanden, trouwambtenaar, huwelijksspeech, trouwmevrouw, Babs, Ambtenaar Burgerlijke Stand, Trouwauto, Oldtimer, fotograaf Groningen, Boven Pekela, Rockabilly, Rockabilly bruid, Pin-up, Boudoir, vintage bruiloft boudoir boudoirfotografie boudoirfotograaf sexy lingeriefoto lingeriefotografie lingerieshoot, Stadslab, De Wiemel, De Kruimel, EM2 Lemferdinge Suikerfabriek Toekomst Scheemda  Bamboolodge Suikerlaan STAR 

Charina, Xsasa, The Bridal Concepts Company, LauraDolls, Japon Vintage Trouwjurken

Copyright 2023 by Andrea van Houten